Geschiedenis van de Nederlandse Labrador Vereniging

Geschiedenis van de Nederlandse Labrador Vereniging

FOTO: Zesde Clubmatch van de NLV, gehouden op 23 mei 1970 op de 'Berenpan' te Bilthoven.

 

Juli 1964 werd de volgende brief verzonden aan alle leden van de Nederlandse Retriever Club

 

Nederlandse Labrador Vereniging i.o. Bilthoven

Op de in maart j.l. gehouden algemene vergadering van de Nederlandse Retriever Club, werd met algemene instemming besloten tot het nemen van het initiatief teneinde te komen tot de oprichting van een rasvereniging voor de Labrador Retriever. Het is n.l. gebleken dat in de afgelopen jaren de belangstelling voor dit ras, ook buiten de jacht, toeneemt.

Aangezien de Nederlandse Retriever Club zich in het bijzonder bezighoudt met het organiseren van veldwedstrijden voor alle retriever rassen, ligt het niet op de weg van deze vereniging de belangen van de Labrador Retriever in het bijzonder te behartigen.

Uit een soortgelijk initiatief is in 1956 de Golden Retriever Club Nederland ontstaan. Deze bloeiende vereniging, die in de daarop volgende jaren reeds veel heeft gedaan voor de verbetering van het ras en alles wat daarmee samenhangt, heeft een goede verstandhouding met de Nederlandse Retriever Club. Zij telt ruim 200 leden, zij organiseert club-matches, verschijnt enkele malen per jaar met een clubblad en haar leden exposeren in behoorlijke aantallen op de landelijke hondententoonstellingen. Haar bestuur heeft goed contacten in het Verenigd Koninkrijk, mede waardoor het zijn leden kan voorlichten en van advies dienen. Er zijn in de afgelopen tien jaar in het Nederlands Honden Stamboek ruim 300 Labrador Retrievers ingeschreven en er zijn ruim 200 eigenaren van deze honden, terwijl er jaarlijks tussen de 15 en 20 officieel worden geïmporteerd en tussen de 5 en 10 nesten worden gefokt.

Velen van deze honden ontgaan de algemene aandacht en er is weinig of geen contact tussen de eigenaren. Bovendien verschijnen zij slechts sporadisch op landelijke hondententoonstellingen. Er zijn slechts enkele liefhebbers die zich met de kwaliteitsverbetering bezighouden. Er zou dan ook nog veel kunnen worden gedaan om in dit alles verbetering aan te brengen, zulks in navolging van de rasverenigingen in het algemeen en de golden Retriever Club in het bijzonder.

Tijdens de hiervoren genoemde ledenvergadering van de Nederlandse Retriever Club hebben de heren Jhr. W.A.L. Mock te Warnsveld, Jhr. Th. Roëll te Bilthoven en H.O. Horstmann te Wassenaar zich bereid verklaard als comité van oprichting te fungeren, terwijl de bekende fokster en exposante van de Labrador Retriever, mevrouw A. Sauer-v.d. Sluys te Den Haag zich hiervoor eveneens beschikbaar stelde. Bovengenoemden zijn tevens in beginsel bereid in het bestuur van de op te richten Nederlandse Labrador vereniging zitting te nemen.

Gaarne zal ondergetekende van u vernemen of u, als eigenaar van één of meer Labrador Retrievers, dit streven zoudt willen ondersteunen om, na een eventueel te houden oprichtingsvergadering, als lid toe te treden. Er dienen tenminste 20 leden te zijn alvorens goedkeuring van de Raad van beheer op kynologisch Gebied in Nederland kan worden verkregen.

Er wordt door de initiatiefnemers gedacht aan een lidmaatschap van ƒ10,-- per jaar of een lidmaatschap voor het leven door een storting ineens van tenminste ƒ 150,-- ; een donateurschap van ƒ 7,50 per jaar of door een bijdrage van ƒ 75,-- ineens.

Statuten en Huishoudelijk Reglement zijn in bewerking en praktisch conform de bestaande statuten en het huishoudelijk reglement van de Golden Retriever Club Nederland, alsmede zoals deze in concept worden verstrekt door de Raad van Beheer.

Indien u in positieve zin reageert op deze circulaire zullen u t.z.t. concept-statuten en huishoudelijk reglement worden toegezonden en zult u een oproep ontvangen voor een oprichtingsvergadering bij voorkeur in het centrum van het land, b.v te Utrecht.

Ondergetekende en de andere initiatiefnemers, daarin gesteund door de ledenvergadering van de Nederlandse Retriever Club, spreken gaarne de hoop uit dat velen van u bereid zullen zijn als lid of donateur van de nieuw op te richten vereniging toe te treden, teneinde de belangen van de door ons zo geliefde Labrador Retriever te dienen en mede te werken aan de kwaliteitsverbetering van dit ras. Dit kan voor u persoonlijk van belang zijn bij de invoer van deze hond, bij het fokken van dit ras en bij de afzet van de gefokte honden in vertrouwde handen. 

In afwachting van uw bericht verblijf ik, 

Hoogachtend, 

Jhr. Th. Roëll,

 Bilthoven

Heel vlug daarna, 10 oktober 1964 vond de oprichtingsvergadering plaats


Agenda oprichtingsvergadering Nederlandse Labrador Vereniging 10 oktober 1964

Agenda van de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Labrador Vereniging

Te houden op zaterdag 10 oktober 1964 te 11 uur in één van de zalen van Hotel Terminus – Utrecht.

 1. Opening door de voorzitter van het oprichtingscomité.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Vaststelling statuten.
 4. Vaststelling huishoudelijk reglement.
 5. Bestuursverkiezing.

 Het comité van oprichting stelt als kandidaten:

 Jhr. Th. Roëll, Bilthoven in de functie van voorzitter

Mevr. A. Sauer-v,d, Sluys, Den Haag, die zich bereid verklaarde als secretaresse te fungeren.

De heer H.O. Horstmann, Wassenaar, die bereid is het penningmeesterschap te aanvaarden.

Mevr. L. Gemeraad-Mensch, Rotterdam, commissaris

Jhr. W.A.L. Mock, Warnsveld, eveneens commissaris

 1. Vaststelling plaats en datum ledenvergadering in 1965.
 2. Gedachtenwisseling inzake komende activiteiten.
 3. Rondvraag.
 4. Sluiting.

De voorzitter van het comité van oprichting

Jhr. Th. Roëll,

Bilthoven

 

Notulen van de Oprichtingsvergadering van de Nederlandse Labrador Vereniging, gehouden dd. 10 oktober 1964 in hotel Terminus te Utrecht.

Aanwezig: de heren: Ing. J. Blokland Visser, H. Braam, Dr. J.H.N. de Bruyn, J. Dekker, J.W. Fey, Mej. Simone Fey(jeugdlid), mevr. L.Gemeraad-Mensch, Mej. A. Gemeraad (jeugdlid), T. Hopman, H.O. Horstmann, Mevr. M.J. Korteweg-Becking, Mevr. P.W. van Loon-Lamers, Jhr. W. Quarles van Ufford, Jhr. Th. Roëll, Chr. Roelofs, Ing. C. Rueb, Mevr. H.M. Schouten Hoggendijk- de Haas en Mevr. A. Sauer- van der Sluys.

 1. opening

De voorzitter van het oprichtingscomité, Jhr. Th. Roëll, heet de aanwezigen welkom. een bijzonder woord van welkom richt hij tot de heren C. Rueb, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en Jhr. W. Quarles van Ufford, voorzitter van de Nederlandse Retriever Club. Hij stelt het op hoge prijs dat allen naar Utrecht gekomen zijn om deelgenoot te zijn bij de oprichting van een rasvereniging voor de Labrador Retriever.

Vooral ook in zijn functie van secretaris van de Nederlandse Retriever Club is het spreker in de afgelopen jaren duidelijk gebleken dat er voor de Labrador, zowel al jachthond als huishond een toenemende belangstelling bestaat. In het belang van het ras, alsmede van de huidige en toekomstige liefhebbers van de Labrador heeft hij gemeend het initiatief te moeten nemen tot de oprichting van een rasvereniging.

In de kring van de Nederlandse Retriever Club, een vereniging die zich ten doel stelt honden van de diverse retriever-rassen als jachthond op veldwedstrijden te beoordelen, vond zijn streven een gunstig onthaal. Bestuur en ledenvergadering konden zich met het plan verenigen en de leden, de heren Horstmann en Mock, verklaarden zich bereid zitting te nemen in een comité van oprichting.

Later vond spreker eveneens Mevrouw A. Sauer- van der Sluys hiertoe bereid.

Met medewerking van de raad van beheer werd in juli 1964 een eerste rondschrijven verzonden aan de ruim 200 bekende eigenaren en fokkers van meer dan 300 Labradors, die in de afgelopen tien jaren in het N.H.S.B. werden ingeschreven.

Uit de reacties op deze circulaire bleek dat men in de kring van liefhebbers verlangend is naar een samenbundeling van krachten om al datgene te doen, dat bevorderlijk is voor de kwaliteitsverbetering, africhting enz. van de Labrador.

Sedert juli 1964 hebben zich tot op heden 64 leden voor de vereniging in oprichting aangemeld. Onder hen zijn 4 leden voor het leven, die tezamen ƒ 650,-- opbrachten, terwijl 15 aspirant-leden een jaarcontributie van ƒ 155,-- overmaakten, zodat reeds vóór de oprichtingsvergadering ƒ 805,-- werd bijeengebracht.

Spreker constateert dat hier van een groot enthousiasme kan worden gesproken, hetwelk veelbelovend is voor de toekomst. In dit verband vermeldt hij, dat de impuls uitgaande van de oprichting van een Nederlandse Labrador Vereniging, gesteund door de enthousiaste aanbevelingen van Mevrouw Sauer, tot gevolg had dat voor de aanstaande internationale “Hofstadshow”voor het eerst in Nederland 22 Labradors werden ingeschreven.

Met de wens, dat alle sympathiserenden eendrachtig en in liefde voor de Labrador Retriever er nu en in de toekomst in zullen slagen de belangen van dit edele ras te behartigen en in goed banen te leiden, opent spreker de vergadering en gaat over tot de orde van de dag.

Voor de tekst van het gehele verslag klik hier.

Concept statuten van de Nederlandse Labrador Vereniging

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 10 oktober 1964 klik hier.

Concept Huishoudelijk Reglement

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 10 oktober 1964 klik hier

Koninklijke goedkeuring

Bij Koninklijk besluit van 20 oktober 1965, nr. 107, verkreeg de NLV de ‘Koninklijke Goedkeuring’ op de statuten, wat een volledige erkenning van de vereniging inhield. Met deze ‘Koninklijke Goedkeuring’ werd het mogelijk een Clubmatch te organiseren, natuurlijk met inachtneming van de daarvoor door de Raad van Beheer gestelde regelingen. Aan een Clubmatch konden officiële kwalificaties van de RvB worden verbonden

FOTO: Stond in de LP van kerstmis 1969. De tekst erbij luide: mevrouw Bijvoet te Reeuwijk zond onderstaande door haar gemaakte foto van een groep gele Labradors, die de bezoekers van onze clubdagen ongetwijfeld kennen.

Achter, van links naar rechts: Lammastide April Shower(Sandy), Powhatan Judge, Candlemas Midsummer Moon (eigenaar W. Kampschuur)

Voor v.l.n.r.: Cyder of Bolneyridge, Kamp. Candlemas Oberon (eigenaar Mw. Bijvoet).

 

Kort overzicht van de ontwikkeling van de NLV

Op het voorblad van de Labrador Post van december1965, voor zover wij hebben kunnen nagaan het eerste clubblad van de nieuwe vereniging, wordt dit eerste nummer met trots als volgt aangekondigd: Hier is “Labrador Post”voor u!.

Deze eerst LP heeft het formaat A5 en bestaat uit 7 pagina’s.

In zijn voorwoord schrijft de voorzitter Th. Roëll onder andere:

Het afgelopen jaar is voor onze vereniging gunstig geweest. Voortdurend meldden zich nieuwe leden aan, waarvan het aantal nu 110 bedraagt. Onze eerste clubdag was een groot succes. Het heeft mij zeer verheugd daarbij zoveel leden met hun honden op de ”Berenpan”bijeen te zien.

Deze Clubdag werd gehouden op 3 juli 1965 en was een zeer geslaagde eerste gezamenlijke dag.

In deze LP staan verder vermeld:

 • Tentoonstellingsuitslagen
 • Een viertal bij leden geboren nesten (opmerking: van alle nesten is één der ouders bejaagd, in sommige gevallen beide ouders)
 • Handleiding dressuurproeven
 • Interview met de heer Smits, hoofd opleidingsschool voor Blindengeleidehonden te Amsterdam

In de volgende LP’s wordt melding gemaakt van het steeds maar toenemen van het ledental.

In 1967 en 1968 werd de LP uitgebracht als op A4 gestencilde vellen papier.

In de LP van juli 1967 wordt de rasstandaard van de Labrador Retriever besproken door mevr. C. van Crevel-van Oss. Bij deze bespreking staan onder andere de opmerkingen:

 • ‘Een ieder die zijn ras liefheeft zal daarbij steeds evenveel aandacht schenken aan de geestelijke eigenschappen die het ras behoort te hebben als aan de uiterlijke’
 • ‘Bij Labradors in het land van oorsprong zijn een tijdlang ontstellend veel gevallen van “jeugd-staar” (Progressieve Retinal Atrophy) voorgekomen, waarbij de hond dus al op jeugdige leeftijd blind wordt. Nu is een breed-opgezette campagne bezig deze erfelijke afwijking uit te schakelen en de fokkers met verantwoordelijkheidsgevoel laten dan ook hun fokmateriaal op PRA onderzoeken. Bij import van labradors lijkt het mij gewenst dat men eist dat beide ouders het certificaat van “vrij van PRA” hebben. Of de afwijking hier te lande geconstateerd is, is mij niet bekend. Mochten er honden gefokt zijn die jong blind werden of minder goed zien, dan moeten die zeker van de fok worden uitgesloten, terwijl beide ouders, liefst aan de Diergeneeskundige Hogeschool te Utrecht, op de oogafwijking onderzocht moeten worden en desnoods, hoe zwaar dat ook valt, van de fokkerij uitgesloten’.
 • ‘Als erkend keurmeester voor het uiterlijk van Labradors wil ik toch vaststellen dat ik zeker evenveel belangstelling heb voor hun karakter en werkeigenschappen!’

In het verslag van de keurmeester Joe Brandon maakt hij de opmerking: ‘Men moest deze temperamentvolle honden beter onder controle hebben. Een Labrador is NIET een vechter. U bent niet voldoende streng met hen. Zij behoren een vriendelijke aard te hebben’.

FOTO: Zesde Clubmatch van de NLV op 23 mei 1970 op 'De Berenpan' , landgoed van de oprichter Jonkheer Th. Roëll

 

Kerstmis 1968 verscheen de LP weer gedrukt. Nu zelfs met foto’s. In deze LP wordt voor het eerst melding gemaakt van het onderzoek naar Heupdysplasie. Vele leden maakten gebruik van de mogelijkheid hun dieren te laten röntgenen. In het voorwoord van het bestuur kunnen wij lezen: ‘Omdat is komen vast te staan, dat de kwaal zeer verbreid is en dat reeds pups uit HD-positieve ouderdieren op zeer jeugdige leeftijd moesten worden afgemaakt, mogen wij onze leden met klem aanraden hun honden te laten onderzoeken’

Na 1968 werd het uiterlijk van de LP verschillende malen verbeterd en de frequentie van verschijnen werd opgevoerd naar zes maal per jaar. Sinds januari 2001 verschijnt ons clubblad nu 80 pagina’s tellende, zes keer per jaar in fullcolour.

Voor de Kampioenschap Clubmatch worden nu 600- 700 ingeschreven, en is het aantal leden gestegen naar meer dan 6000.

De hoop die de toenmalige voorzitter Jhr. Th. Roëll in de oprichtingsvergadering uitsprak: ‘ dat velen van u bereid zullen zijn als lid of donateur van de nieuw op te richten vereniging toe te treden, teneinde de belangen van de door ons zo geliefde Labrador Retriever te dienen en mede te werken aan de kwaliteitsverbetering van dit ras’, is waarheid geworden.

De  NLV is anno 2011 een bloeiende vereniging, die nog steeds hoog in haar vaandel heeft staan dat zij: het ras als jachthond in stand willen houden, een goede band willen bevorderen tussen baas en hond, fokkers en liefhebbers van Labrador Retrievers nader tot elkaar willen brengen, en de gezondheid en het welzijn van het ras willen bevorderen.

 

Juni 2011