Belgische ooguitslagen

Wij ontvingen van de Raad van Beheer een brief. Hieruit blijkt dat zowel de ECVO als de Raad van Beheer de Belgische ooguitslagen niet langer als geldig erkennen.
In artikel A.1.4 van het fokreglement van de Nederlandse Labrador Vereniging wordt aangegeven dat alleen geldend zijn de officiële ooguitslag van/erkend door de RvB/FCI/ECVO. De NLV zal daarom vanaf 13 januari 2011(datum van de brief van de RvB) de Belgische ooguitslagen ook niet meer als erkende geldende ooguitslagen beschouwen. lees meer

ECVO oogonderzoek

ECVO oogonderzoek

Dierenartsen oogonderzoek - Oogspiegelen

Lijst van dierenartsen die als panellid zijn erkend door de afdeling gedrag, gezondheid en welzijn (GGW) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te Amsterdam en de European College of Veterinary Opthalmologists en het oogonderzoek volgens het protocol mogen verrichten.

Een aantal is tevens erkend als dierenarts, specialist oogheelkunde in Nederland (NL-spec.) of ook als Europees Specialist (Diplomate, Dip. ECVO).

De lijst ECVO oogspecialisten kunt u hier vinden.

Oogonderzoek (bron Raad van Beheer)

Het beoordelingsresultaat
Het beoordelingsresultaat van het oogonderzoek wordt vastgesteld op grond  van een klinisch onderzoek door een dierenarts, die deel uitmaakt van het (Nederlandse) ECVO-panel.

ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists. De panelleden zijn gehouden aan afspraken rondom het onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ECVO-scheme en de ECVO-Procedure Notes.

De ECVO-oogonderzoeksresultaten zijn maximaal 12 maanden geldig, met uitzondering van enkele afwijkingen die aangeboren zijn of afwijkingen die (chirurgisch) kunnen worden gecorrigeerd, zoals bijvoorbeeld CEA, RD (multi) focaal, distichiasis, entropion, ectropion etc. Voor deze laatste groep is de uitslag blijvend.

Het wordt aanbevolen de hond jaarlijks op de aanwezigheid van als erfelijk beschouwde oogaandoeningen te onderzoeken. In geval van een ‘voorlopig niet vrije uitslag’  kan de dierenarts adviseren de hond na 6-12 maanden te laten heronderzoeken.

De geldige uitslag bij verschil in beoordelingsresultaten
Er zullen eigenaren zijn die, uit eigen beweging, de hond ruim binnen de periode van een jaar voor een ‘second opinion’ bij een ander panellid voor onderzoek aanbieden. Zij ondertekenen op het Rapport-Oogonderzoek al of niet naar waarheid, een verklaring dat de hond wel of niet eerder was onderzocht en wat het eventuele resultaat van dat onderzoek was.

Als het tweede panellid tot een ander oordeel komt, zijn de tegenstrijdige uitslagen voor een vereniging en/of fokadviescommissie en voor de GGW onhanteerbaar.

Daarom zijn reeds in 1988 vanuit de sectie oogheelkunde (en later door de ECVO bevestigd) nadere regels van de uitslagen van het onderzoek opgesteld en aan de rasverenigingen gecommuniceerd hoe in dergelijke gevallen moet worden gehandeld n.l.:

In het geval van twee niet gelijk luidende onderzoeksuitslagen blijft de meest negatieve uitslag geldig tot de hond is onderzocht door het NL-ECVO-panel. Het oordeel van het NL-ECVO-panel is doorslaggevend  en geldt als de definitief geldige uitslag.  

Hoe kan er sprake zijn van twijfel of verschil in beoordelingsresultaat?
Er zullen honden zijn waarbij oogafwijkingen voorkomen, die in het grensgebied van normaal naar abnormaal liggen, of waarbij de afwijkingen zich nog in een heel vroeg stadium bevinden.

Juist bij deze honden kan het voorkomen dat er door twee panelleden bij dezelfde hond een verschillende beoordeling wordt gegeven. Dit wordt o.a. veroorzaakt door kleine verschillen in interpretatie van de gevonden ‘afwijkingen’ .

De NL- ECVO -panelbijeenkomsten
Indien er door de eigenaar een “second opinion” wordt gewenst, er twijfel is ten aanzien van de diagnose, er tussen ECVO-dierenartsen verschil in interpretatie van de gevonden oogafwijkingen bestaat, of indien er door de eigenaar beroep wordt aangetekend, zal de hond op een van de circa 2 maandelijkse, oogonderzoeks-panelbijeenkomsten worden bekeken en eventueel worden gefotografeerd. Daarbij wordt gestreefd om het gezamenlijk over de uitslag eens te worden. Dit in verband met het belang dat dergelijke honden veelal voor de fok hebben.

Bij de uitslag "(voorlopig) niet vrij"  kan de hond na 6 of 12 maanden (zoals aangegeven op het onderzoeksrapport) opnieuw bij het panellid voor onderzoek worden aangeboden. Als de hond dan wederom niet vrij wordt gegeven, is de definitieve uitslag: "niet vrij".

Echter, als de hond bij herhalingsonderzoek "vrij" wordt gegeven, blijft de uitslag "(voorlopig) niet vrij" gelden, tot het ECVO-panel zich erover heeft uitgesproken.

De beslissing van het ECVO-panel is dan definitief!
Dus in het geval dat de resultaten van twee ECVO-oogonderzoeken bij hetzelfde dier in conflict zijn, wordt het meest afwijkende resultaat aangehouden als de geldige uitslag tot het dier is onderzocht door het nationale ECVO-panel.

Hiervoor is gekozen volgens het ‘ Better safe than sorry’ principe. Immers op basis van deze uitslag is het duidelijk dat de hond mogelijk toch een risico vormt voor de verspreiding van de erfelijke aanleg voor oogaandoeningen. Daarbij is dus de boodschap dat beter gewacht kan worden met fokken, tot dat het panel zich heeft uitgesproken.

Rapportage aan de rasverenigingen
In het verleden rapporteerde GGW eenvoudig weg periodiek de meest recente ooguitslagen aan de rasvereniging terug. Daarbij was het voor de rasvereniging vaak niet duidelijk, welke onderzoeksuitslag als geldige uitslag voor de hond moest worden aangehouden.

In 2005 is derhalve besloten om vanuit GGW in de terugrapportage naar de rasvereniging enkel nog de (voorlopig) geldige uitslag te communiceren.

Dit kan dus betekenen dat hoewel de hond voor het meest recente onderzoek de uitslag "vrij" heeft gekregen, de eerdere "niet vrij" uitslag als de geldige uitslag moet worden aangehouden en ook als dusdanig door GGW wordt teruggerapporteerd naar de rasvereniging.

Als de eigenaar wil dat het panel deze geldige uitslag heroverweegt dan is het dus noodzakelijk een afspraak te maken bij het ECVO-panel (gemakkelijkste via het ECVO-panellid dat het laatste onderzoek heeft verricht). Zodra het ECVO-panel zich heeft uitgesproken, wordt deze als de definitieve uitslag door GGW vastgelegd en ook zo spoedig mogelijk naar de rasvereniging gerapporteerd.

Daarbij willen we benadrukken dat bij publicatie van uitslagen op basis van de (gele) doorslag van de ECVO-onderzoeksformulieren, rekening gehouden moet worden dat deze recente uitslag dus niet altijd overeenkomt met de geldige uitslag!

Om het verschil in meest recente uitslag en (voorlopig) geldige uitslag voor alle partijen meer inzichtelijk te maken, wordt door GGW momenteel gekeken naar een technische aanpassing van het registratiesysteem. Dit zodat in de (nabije) toekomst in de rapportage, zowel de uitslag van het meest recente onderzoek, als de eerdere "niet vrij" uitslag kan worden weergegeven o.v.v. dat het ECVO-panel zich dient uit te spreken over de definitieve uitslag.

Wanneer de uitslag een definitieve uitslag van het ECVO-panel betref, zal dit voortaan in de rapportage duidelijk worden aangegeven,

Eerstvolgende rapportage en vragen van fokkers
Niet alle fokkers blijken zich voldoende bewust zijn dat in het geval dat de resultaten van twee ECVO-oogonderzoeken bij hetzelfde dier in conflict zijn, de meest afwijkende uitslag wordt aangehouden als de geldige uitslag tot het dier is onderzocht door het nationale ECVO-panel.

Dit  kan in sommige gevallen tot verwarring leiden bij de publicatie van de geldige uitslagen.

Om de verwarring zoveel mogelijk te voorkomen, wordt momenteel binnen GGW handmatig nagezocht bij welke honden de uitslagen in conflict zijn en het dus noodzakelijk is een afspraak te maken bij het ECVO-panel. Omdat dit een tijdrovende procedure is, is de periodieke rapportage naar de rasvereniging enigszins vertraagd. Wij hopen echter de rapportage binnen enkele weken te kunnen versturen.

Mocht er toch ondanks de zorgvuldige controle, toch onduidelijkheid zijn over de (geldigheid van) uitslag van een oogonderzoek, kunt u contact opnemen met de afdeling GGW via ggw@raadvanbeheer.nl, of schrijven naar Raad van Beheer, Afd. GGW, Postbus 75901, 1075 AV Amsterdam.

De medewerkers van de GGW zullen dan in overleg met het NL-ECVO-panel, zorgen dat zo snel mogelijk voor alle partijen duidelijkheid kan worden verschaft over de geldige uitslag.

Geldigheid oogonderzoek buitenland

Oogonderzoek gedaan in het buitenland

Staat je hond ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) en heeft hij in het buitenland een oogonderzoek ondergaan? Wij registreren dit onderzoek als aan de volgende eisen is voldaan:

  • De onderzoeker mag oograpporten uitschrijven namens het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). Je vindt de namen van deze dierenartsen op www.ecvo.org onder ‘diplomate list’.
  • De onderzoeker moet het voorblad van het ECVO-formulier met de originele handtekening van de eigenaar rechtstreeks naar de Raad van Beheer sturen.

Wij controleren vervolgens de gegevens. Is alles in orde, dan registreren wij de geldige ooguitslagen.