Verenigings Fokreglement

Op de agenda van de extra Algemene Ledenvergadering van 28 november 2013 stond ondermeer: het ABC-voorstel om te komen tot wijziging van het fokreglement van de Nederlandse Labrador Vereniging.

Per 1 juni 2014 is gewijzigd:
Fokregels Artikel 2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon.
Pups, voortgekomen uit één van de bovengenoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.4 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Nieuw
Naast de bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
een combinatie is niet toegestaan indien er in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de reu één of meer dezelfde voorouders voorkomen als in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de teef

Per 1 januari 2016 zijn de Welzijnsregels in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer aangepast.

Rasverenigingen zijn lid van de Raad van Beheer.

Zij zijn daarom verplicht in hun eigen VFR deze Welzijnregels aan te passen.

In de nieuwe Welzijnsregels zijn artikel 3.5 en 3.6 vervangen door een nieuw artikel 3.5

Basisreglement Welzijn en Gezondheid

Bron: Raad van Beheer

In het Kynologisch Reglement zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.

De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Artikel VIII.1 en verder).

Vanaf 1 januari 2016 a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

 

Verschillende situaties

Dekking in 2015 én geboorte in 2016
De oude regeling geldt voor dit nest. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. Daarnaast mag de teef niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Dekking én geboorte in 2016
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Voorbeelden

Op 1-1-2016 wordt de teef Luna gedekt. Ze krijgt een nest op 1-3-2016. Luna mag dan geen nest werpen voor 1-3-2017. Er moet minimaal 12 maanden tussen de nesten zitten.

 

De teef Lola was op 30-1-2015 gedekt en heeft haar eerste nest op 30-3-2015 gekregen. Op 31-12-2015 is zij weer gedekt. Op 1-3-2016 krijgt Lola haar tweede nest. Lola mag haar derde nest pas na 1-3-2017 werpen. Er wordt in dit voorbeeld gekeken naar de 10-maanden regel, omdat de dekking voor 1-1-2016 plaatsvindt. Daarnaast geldt voor het volgende (derde) nest dat er tussen de geboortes 12 maanden moet zitten.

Let dus op: bij dekkingen tot en met 31-12-2015 dient er nog rekening te worden gehouden met de 10- en 24 maanden regel!

Let Op: Nieuwe regel in Basis Reglement Welzijn & Gezondheid, ingegaan per 1 januari 2016: 

Regels Basisreglement Welzijn & Gezondheid (LET OP, DIT BETREFT DE WELZIJNSEISEN VAN DE RAAD VAN BEHEER. VOOR DE EISEN DIE DE NLV HANTEERT ZIE HET VFR) : 

Artikel VIII.1

  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
  5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Artikel VIII.2

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.

Artikel VIII.4

  1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
  2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

 

Het per 30 maart 2017 geldende fokbeleid kunt u hier downloaden. 

Koopovereenkomst NLV

Koopcontract geadviseerd door de NLV

In 2014 is er een nieuwe versie van het door de Nederlandse Labrador Vereniging geadviseerde koopcontract verschenen. De wetgeving omtrent koop/verkoop is veranderd en dat is de reden dat het NLV-koopcontract moest worden aangepast.

De overwegingen om de nieuwe versie van het model-koopovereenkomst te gaan gebruiken zijn onder andere:

- Het begint met de erkenning – ook of misschien wel juist richting koper – dat met betrekking tot de gezondheid van rashonden bekend is, dat bepaalde ziekten en afwijkingen voorkomen binnen het betreffende ras. Volgens wordt gemeld dat de rasvereniging preventief onderzoek naar deze erfelijke ziekten en/of afwijkingen bij de ouderdieren voorschrijft aan haar leden/fokkers, om de doorgifte van dergelijke ziekten en/of afwijkingen aan de nakomelingen zoveel mogelijk te beperken. De volgende overweging is dan natuurlijk dat de fokker de ouderdieren van de verkochte pup heeft onderworpen aan alle door de rasvereniging voorgeschreven (gezondheids)onderzoeken en testen en dat de uitslag daarvan was, dat de ouderdieren voldoen aan de regels van de rasvereniging en zijn toegelaten tot de fokkerij. Vervolgens is het goed dat koper en verkoper samen vaststellen dat beide ouderdieren voldoen aan de eisen van de rasvereniging,  geen fokuitsluitende fouten hebben en geen gedrag vertonen, dat hen ongeschikt zou maken voor de fokkerij. Dan volgt een conclusie die – zo er een geschil zou ontstaan dat aan de rechter wordt voorgelegd – van groot belang is, namelijk dat de fokker door dit alles te doen alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van zijn/haar fokprogramma met het oog op het welzijn en de gezondheid van de honden. Omdat veel rechters de kennelnaam zien als een handelsnaam en gelet daarop voetstoots aannemen dat de fokker een bedrijf is en dus onderworpen is aan de regels van de consumentenkoop staat het volgende in de model koopovereenkomst.

- Verkoper beschikt weliswaar over een kennelnaam, toegekend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, maar fokt uitsluitend hobbymatig incidenteel een nestje rashonden. Verklaard wordt ook dat de kennelnaam niet bedoeld is als handelsnaam maar uitsluitend om de gefokte honden van het betreffende ras zich qua naam te laten onderscheiden van andere honden van dat ras. De fokker benadrukt tot slot niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf te handelen, als fokker niet ingeschreven te zijn in het handelsregister en evenmin te beschikken over een door de fiscus afgegeven btw-nummer zodat partijen vaststellen dat de regels van Consumentenkoop op deze overeenkomst niet van toepassing zijn.------

De volledige tekst van het door de heer Mr. J.A.M. Deckers geschreven artikel (bovenstaande cursief gedrukte tekst is hieruit overgenomen) kunt u lezen in de Labrador Post van december 2014.

Het nieuwe koopcontract is speciaal geschreven voor de fokker die hobbymatig bezig is. Wij hebben ons niet gerealiseerd dat er, omdat de wetgeving is veranderd, bij de NLV ook veel fokkers lid zijn, die onder de noemer ‘beroepsmatig’ vallen.

Voor deze fokkers, die dus beroepsmatig bezig zijn (zij hebben bijvoorbeeld ook een dierenpension of iets dergelijks) is er een aangepaste versie van het door de NLV geadviseerde koopcontract beschikbaar. Leden die gebruik maken van dit koopcontract (beroepsmatige versie) zullen, als er problemen ontstaan tussen pupkoper en fokker, ook gebruik kunnen maken van de Geschillencommissie van de NLV.

U kunt beide versies van het NLV-koopcontract vinden op de website van de NLV.

Beroepsmatig of hobbymatig fokker?

In het ‘Besluit houders van dieren’ is vastgelegd dat wie bedrijfsmatig met dieren bezig is, zich voor 1 november 2014 moet laten registreren. Dat kan ook gelden voor wie dieren opvangt of af en toe met dieren fokt en deze weggeeft of verkoopt. Ook al denkt u zelf dat u niet bedrijfsmatig bezig bent, de wetgever kan dat anders beoordelen!

Besluitboom - Vakbekwaamheid halen?

Op de website van Cursuscentrum Dierverzorging www. Cursuscentrum.nl kunt u informatie over dit onderwerp vinden

 

Het NLV-Koopcontract(Bedrijfsmatig,Hobbymatig) kunt u hier downloaden.

Basis Reglement Stambomen (BRS) Raad van Beheer

Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) Raad van Beheer

Onderstaande tekst is opgesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Deze regelgeving geldt voor alle fokkers van Labrador Retrievers (en andere rassen). Wij adviseren u deze regels even goed door te lezen zodat u niet in de problemen komt bij de aanvraag van Stambomen voor uw pups.
Vanaf 1 juli 2008 zijn welzijnsregels van kracht.
Dit betekent dat alle dekaangiften vanaf 1 juli 2008 moeten voldoen aan de nieuwe welzijnsparagrafen van het Kynologisch Reglement.

Voor informatie over de hele procedure 'stamboom aanvragen' kunt u terecht op de pagina 'stamboom aanvraag procedure' links in het menu.

Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG)
De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Art. VIII.1 e.v.)

 

Geldig vanaf 1 januari 2015

Hoofdstuk VIII Fokkerij en Gezondheid Titel 1 Basisreglement Welzijn en Gezondheid (LET OP, DIT BETREFT DE WELZIJNSEISEN VAN DE RAAD VAN BEHEER. VOOR DE EISEN DIE DE NLV HANTEERT ZIE HET VFR) : 
Artikel VIII.1
1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is
geboren.
5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.


NB een grafische verduidelijking van de bovenstaande regels over de dekkingen vindt u op de sub-pagina 'Diagram BWG regels dekkingen'. 

Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.

Artikel VIII.4
1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.