Pupinformatie voor Fokkers

Pupinformatie voor Fokkers

Procedure pupinformatie

Fokkers, die lid zijn van de NLV kunnen hun nest aanbieden voor Pupinformatie, mits de pups/te verwachten pups zijn gefokt volgens de regels van het NLV-Fokbeleid.

Wanneer u de fokker bent van een nest Labrador puppy’s en dit op de NLV-puppylijst wilt laten vermelden, dan kunt u uw nest schriftelijk of per mail aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier pupinformatie. Het formulier en bijbehorende informatie kunt u via het formulierencentrum downloaden.

Bij het aanmeldingsformulier dient u de volgende kopieën te voegen:
Voor een dekbericht:

 • Ingevulde formulieren, blad 1en 2 
 • Kopie van de bevestiging van de Raad van Beheer van  het dekbericht
 • Kopie van het eigendomsbewijs en eventueel de stamboom van de teef (als u het eigendomsbewijs meestuurt, is een kopie van de stamboom niet nodig)
 • Kopie van de stamboom van de reu
 • Kopie van HD-en ED- uitslagen beide ouderdieren
 • Rapport Oogonderzoek van beide ouderdieren (op de dag van dekking geldig!)
 • Indien aanwezig: van een erkend laboratorium (prcd-PRA test) en RD/OSD Certificaat  van vader- en/of moederhond
 • Kwalificatiekaart(en) tentoonstelling(en) van vader- en moederhond
  Eventueel behaalde werkdiploma’s, certificaten e.d. van vader- en/of moederhond

Indien u vooraf contact op neemt met Ingrid Muller, 
E-mail: abc-pupinfo@nlv.nu, kan zij voor u nakijken welke kopieën u nog mee moet sturen.

Wilt u de na de geboorte van de pups, nog puppy’s aanmelden voor de puppylijst?
Graag alsnog opsturen:

 • Het volledig ingevulde blad 3 van de u toegezonden formulieren
 • Kopie van de bevestiging van het geboortebericht door de Raad van Beheer(achterzijde van de factuur van de RvB).

Voor alleen een geboortebericht:

 • Ingevulde formulieren, blad 1, 2 en 3
 • Kopie van de bevestiging van het geboortebericht door de Raad van Beheer(achterzijde van de factuur van de RvB)
 • Kopie van het eigendomsbewijs en eventueel de stamboom van de teef(als u het eigendomsbewijs meestuurt, is een kopie van de stamboom niet nodig)
 • Kopie van de stamboom van de reu
 • Kopie van HD-en ED- uitslagen beide ouderdieren
  Rapport Oogonderzoek van beide ouderdieren (op de dag van dekking geldig!)
 • Indien aanwezig: Van een erkend laboratorium (prcd-PRA test) en RD/OSD Certificaat  van vader- en/of moederhond
 • Kwalificatiekaart(en) tentoonstelling(en) van vader- en moederhond
 • Eventueel behaalde werkdiploma’s, certificaten e.d. van vader- en/of moederhond

Indien u vooraf contact op neemt met Ingrid Muller,
E-mail: abc-pupinfo@nlv.nu kan zij voor u nakijken welke kopieën u nog mee moet sturen.

De formulieren kunt u ook per post verzenden naar: Ingrid Muller, Ottoland 8, 2685 TL Poeldijk.

Aan het publiceren van een dekbericht op de website + het aanmelden van pups voor Pupinformatie zijn administratiekosten verbonden: € 35,- per nest (ongeacht het aantal aangeboden pups en ongeacht of de pups op de puppylijst worden geplaatst)
U kunt dit bedrag gelijktijdig overmaken naar rekening nummer: NL95 INGB 0003 2056 15 ten name van Nederlandse Labrador Vereniging -  ABC gelieve te vermelden: ”bijdrage pupinfo + geb. datum nest.”

Uw aanmelding kan alleen in behandeling genomen worden indien:

 • De naam en voorletters van de fokker van het aangeboden nest c.q eigenaar teef overeenkomen met de gegevens in de ledenlijst van de NLV.
 • U de formulieren volledig ingevuld en ondertekend heeft. Indien formulieren niet volledig zijn ingevuld en ondertekend levert dat vertraging op in plaatsing op de NLV-website.
 • U alle benodigde kopieën, waaruit blijkt dat uw(toekomstige) pups voldoen aan de voorwaarden om voor plaatsing van het dekbericht en/of vermelding op de NLV puppylijst in aanmerking te komen heeft bijgevoegd.
 • Uw betaling ( euro 35.--) op bovenstaand Postbank rekening nummer van de NLV ontvangen is.
 • Zodra uw aanmelding en de financiële bijdrage ontvangen zijn, zal uw aanmelding op de website worden geplaatst.
 • Zonder bericht van u blijft uw nest op de lijst vermeld staan tot de pups 10 weken oud zijn.

De ABC zal controleren of aan alle door de NLV gestelde eisen om voor pupinfo in aanmerking te komen is voldaan.
Indien dit het geval is, zullen de gegevens van uw nest op de lijst vermeld worden, samen met de gegevens van andere, op dat moment aanwezige, nesten.

De potentiële pupkopers kunnen zelf beslissen met welke fokker(s) van de lijst zij contact willen leggen. Zowel pupkopers als fokkers zijn vrij te beslissen om wel of niet ‘met elkaar in zee te gaan’. De NLV staat hier geheel buiten.

Op de lijst worden vermeld:

 • Namen, geboortedata en NHSB nummers van de ouderdieren
 • Gezondheidsuitslagen van de ouders
 • Exterieur-, en werkkwalificaties (en t.z.t. de aanlegtest) van de ouders van het nest.
 • Geboortedatum van het nest
 • Dek- en te verwachtte geboortedatum pups (dekbericht)
 • Aantal aangeboden pups
 • Geslacht en kleur van de pups
 • Kleur ouderdieren (dekbericht)
 • Naam, kennelnaam, woonplaats, telefoonnummer en email-adres van de fokker

Zodra u voor alle aangeboden pups nieuwe eigenaren heeft gevonden, dient u dit door te geven aan de coödinator van de NLV-pupinfo. Zij zal dan niet langer uw nest op de lijst vermelden.
Ook andere gegevens betreffende het nest (bijvoorbeeld wanneer er een pup is "afgezegd") kunt u aan de coördinator van de pupinfo doorgegeven.
Deze zal in de eerstvolgende lijst de nieuwe gegevens opnemen.
Zonder bericht van u blijft uw nest op de lijst vermeld staan tot de pups 10 weken oud zijn.
Uiteraard kan op uw verzoek deze periode verlengd worden.